Kontigo.pl - Odkryj świat wyjątkowych kosmetyków...
Zamknij

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO # Kontigo TEAM”

 • §1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym „#KontigoTEAM” (dalej: Program).
  2. Organizatorem Programu jest Kontigo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000510241, NIP 777-32-38-730 (dalej: „Kontigo” lub „Organizator”).
  3. Uczestnictwo w Programie uprawnia do dodatkowych korzyści, przyznawanych Uczestnikom Programu przez Kontigo.
  4. Program dotyczy wybranych towarów oferowanych przez sieć Kontigo.
  5. Program prowadzony jest w sieci stacjonarnych sklepów Kontigo na terytorium Polski oraz w sklepie internetowym, prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym www.kontigo.pl (dalej: Sklep Internetowy).
  6. Jeżeli w Programie mowa jest o numerze telefonu lub adresie e-mail Uczestnika należy przez to rozumieć numer telefonu komórkowego i adres e-mail wskazane w formularzu rejestracyjnym.
 • §2. Uczestnictwo w Programie
  1. Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 16 lat, za pisemną
   zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (dalej: Uczestnik).
  2. Aby przystąpić do Programu należy prawidłowo wypełniać formularz zgłoszeniowy i złożyć go:
   1) na stanowisku kasowym w sklepie stacjonarnym Kontigo w formie pisemnej
   2) za pośrednictwem strony internetowej www.kontigo.pl lub aplikacji mobilnej Kontigo.
  3. Uczestnik zobowiązany jest do podania w formularzu zgłoszeniowym prawdziwych danych i ich aktualizacji.
  4. Po złożeniu formularza zgłoszeniowego w trybie § 2 ust. 2 pkt 2), na adres e-mail Uczestnika przesłane zostanie potwierdzenie przystąpienia do Programu.
  5. Momentem zawarcie przystąpienia do Programu jest złożenie formularza zgłoszeniowego w sklepie stacjonarnym Kontigo lub otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w ust.4.
  6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie, wysyłając rezygnację na adres Organizatora, na adres e-mail: [email protected] lub składając ją bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Kontigo. Oświadczenie powinno zawierać aktualne dane Uczestnika: imię, nazwisko i numer Karty.
  7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Uczestnik narusza prawo, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności jeżeli w zgłoszeniu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub dane innej osoby.
  8. O wykluczeniu z Programu Organizator powiadomi Uczestnika drogą poczty elektronicznej na adres e –mail Uczestnika lub poprzez wiadomość sms na numer telefonu Uczestnika.
 • §3 Karta #Kontigo TEAM
  1. Uczestnik, przystępując do Programu bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Kontigo otrzymuje indywidualny numer karty #Kontigo TEAM (dalej: Karta).
  2. Uczestnik, przystępując do Programu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej Kontigo, otrzymuje elektroniczną Kartę z indywidualnym kodem kreskowym i numerem.
  3. Każda Karta posiada unikatowy numer, który pozwala na identyfikację Uczestnika w systemie kasowym.
  4. Do tych samych danych osobowych może być przypisany tylko jeden kod kreskowy i numer Karty.
  5. Karta nie jest kartą płatniczą.
  6. Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o utracie Karty. Powiadomienie należy przesłać na adres Organizatora lub na adres email: [email protected] lub złożyć bezpośrednio w sklepie stacjonarnym. Powiadomienie powinno zawierać aktualne dane Uczestnika: imię , nazwisko i numer utraconej Karty.
  7. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika utraty Karty, Karta zostanie zablokowana, a Uczestnikowi udostępniona zostanie Karta z nowym indywidualnym kodem kreskowym i numerem. 
  8. W przypadku niezawiadomienia Organizatora o fakcie utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
 • §4 Korzyści związane z udziałem w Programie
  1. Za przystąpienie do Programu Uczestnikowi przyznany zostaje rabat powitalny w kwocie 10 zł brutto, który Uczestnik ma prawo wykorzystać jednorazowo w sklepie stacjonarnym Kontigo lub w Sklepie Internetowym, przy pierwszych zakupach za minimum 70 zł brutto,
  2. Uczestnikom Programu przyznany zostaje rabat w wysokości 10 % od cen towarów objętych daną akcją promocyjną, liczony od ceny towaru obowiązującej przed promocją,
  3. Organizator może przyznać Uczestnikom Programu dodatkowe korzyści, polegające na organizowaniu akcji promocyjnych dedykowanych tylko dla Uczestników, w ramach których będą mieli możliwość zakupu oznaczonych towarów/usług za ceny promocyjne.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo promowania uczestnictwa w Programie w inny sposób niż opisany powyżej. 
  5. Dla skorzystania z korzyści Programu w sklepie stacjonarnym Kontigo, Uczestnik przed dokonaniem zapłaty za towary zobowiązany jest podać swój numer Karty lub numer telefonu komórkowego, podany w formularzu rejestracyjnym.
  6. Dla skorzystania z korzyści Programu w Sklepie Internetowym, Uczestnik musi być zalogowany na swoim koncie w czasie dokonywania zakupów.
  7. Organizator będzie informował Uczestników o akcjach promocyjnych i korzyściach przyznanych Uczestnikom przez wybrane dla danej akcji kanały informacyjne takie jak np. komunikaty w sklepach stacjonarnych Kontigo, komunikaty na stronie internetowej Organizatora, gazetki promocyjne, wiadomości sms i e-mail, o ile Uczestnik wyraził zgodę: na:
   1) przesyłanie przez Organizatora na adres e-mail podany w zgłoszeniu rejestracyjnym, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-mail Uczestnika)
   2) na używanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, z których korzysta (np. telefonu) do celów marketingu bezpośredniego (połączenia telefoniczne/sms/mms na numer telefonu Uczestnika)
 • §5 Reklamacje
  1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji od decyzji Organizatora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  2. Zgłoszenie reklamacji należy dokonać na adres Organizatora, na adres email: [email protected] lub bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Kontigo
  3. Reklamacja winna zawierać aktualne dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer Karty oraz przyczyny reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora.
 • §6 Zmiany regulaminu Programu i zakończenie Programu
  1. Organizator może z ważnych powodów wprowadzić zmian do Regulaminu w czasie trwania Programu.
  2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator udostępni jego tekst w sklepach stacjonarnych Kontigo i na stronie internetowej Organizatora.
  3. Wszelkie zmiany regulaminu Programu wchodzą w życie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego udostępnienia oraz nie ograniczają prawa Uczestnika Programu do rezygnacji z Programu w dowolnym momencie, bez ponoszenia dodatkowych zobowiązań i kosztów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym momencie wyłącznie z ważnych przyczyn. W takim przypadku Organizator umieści, z odpowiednim wyprzedzaniem, informację wyjaśniającą przyczyny oraz określającą warunki zakończenia Programu w sklepach Kontigo oraz na stronie internetowej.
  5. Zmiana regulaminu Programu i zakończenie Programu nie będą naruszały praw Uczestników nabytych przed tą zmianą lub zakończeniem Programu
 • §7 Dane osobowe
  1. W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik Programu wyraża dobrowolną zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa oraz wewnętrznych regulacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych obowiązujących u Organizatora.
  2. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Uczestnik może na bieżąco otrzymywać drogą telefoniczną, przez wiadomość SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Organizatora akcjach promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystępowania do Programu lub w trakcie jego trwania.
   a) Wyrazi zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-mail)
   b) Wyrazi zgodę na używanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, z których korzysta (np. telefon)
 • §9 Postanowienia końcowe
  1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po 30 dniach od daty jego ogłoszenia tj. z dniem 1.10.2019 r. i zastępuje dotychczasowy regulamin Programu obowiązujący od dnia 5.03.2018 r.