REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KONTIGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

I. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Programu Karty podarunkowej Kontigo dla klientów indywidualnych (dalej „Karty Podarunkowe”) oraz zasady używania Kart Podarunkowych.

1.2 Program Kart podarunkowych rozpoczyna się w dniu 01.03.2016r. i trwa do dnia 31.12.2020r. (dalej „Program”)

1.3. Program jest prowadzony we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Kontigo w Polsce („Sklep Kontigo”)

1.4. Warunkiem udziału w Programie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

II. Definicje

2.1. Wydawca – wydawca karty Podarunkowej tj. Kontigo Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, Komorniki 62- 052, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod numerem KRS 0000510241; adres e-mail: info.kontigo@eurocash.pl.

2.2. Nabywca – Osoba fizyczna, która w Sklepie Kontigo otrzymuje od Wydawcy Kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

2.3. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej.

III. Informacje o karcie podarunkowej

3.1. Karta podarunkowa jest własnością Wydawcy. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela.

3.2. Karta podarunkowa jest ważna w okresie trwania Programu. Po upływie terminu ważności Karty podarunkowej nie podlega ona odnowieniu.

3.3 Wydanie karty podarunkowej następuje w okresie trwania Programu oraz wyłącznie w Sklepie Kontigo.

3.4. Karta podarunkowa może być wykorzystana jednokrotnie w okresie trwania Programu oraz wyłącznie w Sklepie Kontigo.

3.5. W ofercie są cztery rodzaje Kart podarunkowych:

(1) Karta podarunkowa opiewająca na wartość 25,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu złotych)

(2) Karta podarunkowa opiewająca na wartość 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych)

(3) Karta podarunkowa opiewająca na wartość 100,00 zł (słownie: stu złotych)

(4) Karta podarunkowa opiewająca na wartość 200,00 zł (słownie: dwustu złotych)

3.6. Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

3.7. Zakupiona Karta podarunkowa nie podlega wymianie na nową w przypadku jej kradzieży, utraty lub zniszczenia.

IV. Zasady programu

4.1. W celu uzyskania Karty podarunkowej Nabywca powinien wybrać rodzaj karty podarunkowej (wymienionej w pkt. 3.5.), oraz przekazać Wydawcy środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty podarunkowej.

4.2. Wartość karty podarunkowej odpowiadającej wartości środków pieniężnych, które powinien przekazać Nabywca w celu wydania Karty podarunkowej jest wartością brutto i obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) według stawek obowiązujących w dniu zakupy Karty podarunkowej.

4.3. Kartę podarunkową można opłacić za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w sklepie Kontigo.

4.4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty podarunkowej, która będzie uprawniała jej Użytkownika do otrzymania Produktów do wartości kwoty, na którą opiewa dana Karta podarunkowa.

4.5. Po dokonaniu realizacji Karty podarunkowej przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanej Karty podarunkowej Wydawcy.

V. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

5.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Programu mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres warszawskiego biura Wydawcy: Kontigo Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: a) oznaczenie reklamującego (imię, nazwisko, adres do korespondencji); b) określenie przedmiotu reklamacji; c) okoliczności uzasadniające reklamację.

5.2. Otrzymane reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Wydawcy.

5.3. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przez Wydawcę.

VI. Odpowiedzialność wydawcy za jakość świadczenia

6.1. Wydawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli Karta podarunkowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia wady Nabywca powinien odesłać Kartę podarunkową na adres: Kontigo Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa.

6.2. Do odsyłanej Karty podarunkowej należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. V powyżej.

 

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Wydawca oświadcza, że: - nie świadczy usług posprzedażowych w ramach Programu, - Karta podarunkowa nie jest objęta gwarancją, - udział w Programie, a w szczególności otrzymanie Karty podarunkowej nie wiąże się z wykorzystaniem jakichkolwiek treści cyfrowych.

7.2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej:  http://kontigo.com.pl oraz w Sklepie Kontigo.

7.3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Kontigo, o której mowa w pkt. 7.2. powyżej.

7.4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych Nabywcy lub Użytkownika.