Specjalnie
dla
ciebie
Avatar

REGULAMIN KONKURSU „Kontigo LIVE – wyzwanie makijażowe”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Kontigo LIVE – wyzwanie makijażowe” (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony przez Kontigo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisaną rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000510241, NIP 777-32-38-730, (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 121 ze zm.).

3. Konkurs jest organizowany przy wykorzystaniu profilu https://www.facebook.com/kontigo/ w serwisie społecznościowym facebook.com („Profil Kontigo”).

4. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nastąpi z chwilą publikacji Zadania Konkursowego w dniu 31 marca 2019 r. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nastąpi o godzinie 18:45 31 marca 2019  r. (dalej „Czas trwania Konkursu”). 

5. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub mająca ukończone 16 lat, posiadająca zarejestrowany, publiczny profil w serwisie społecznościowym facebook.com, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). 

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy:  a) Organizatora, oraz  b) innych spółek należących do grupy kapitałowej, na czele której stoi Eurocash spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000213765; oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. 

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU   

7. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w Czasie trwania Konkursu:  a) Posiadać zarejestrowane konto w serwisie społecznościowym facebook.com;  b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia;  c) zamieścić Pracę Konkursową w postaci odpowiedzi na pytanie: „Zaproponuj nazwę dla dzisiejszego makijażu.“ („Zadanie Konkursowe”)  oraz spełnić warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie. 

8. 31 marca 2019 r. Profil Kontigo opublikuje zadanie konkursowe w formie postu (zgodnie z wymogami technicznymi portalu społecznościowego facebook.com) na https://www.facebook.com/kontigo/ („Zadanie konkursowe”). Publikacja Zadania Konkursowego, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym jest chwilą rozpoczęcia Czasu trwania Konkursu. 

9. Prace Konkursowe mogą być udzielane od chwili opublikowania Zadania Konkursowego do dnia 31 marca 2019 r. do godz. 18:45.

10. Praca Konkursowa powinna zostać opublikowana na profilu Uczestnika w formie komentarza pod postem konkursowym na Profilu Kontigo.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonej Pracy Konkursowej w przypadku:  a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, pro

propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;  b) zawarcia w Pracy Konkursowej treści reklamowych dotyczących innych niż Organizatora podmiotów;  c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;    d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Pracy Konkursowej i jej wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

12. Każdy przypadek niezgodnego z Regulaminem udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

13. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów słownych, zdjęć, które dodaje w Pracy Konkursowej, a prawa do utworów nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zgłoszone Odpowiedzi nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 

14. Uczestnik udziela Organizatorowi upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z utworów, które Uczestnik zgłosił do Konkursu w ramach Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji, w szczególności:  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzania do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;  b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  c) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Pracy Konkursowej nadawanej przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Pracy Konkursowej może być w części lub w całości rozpowszechniana w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.  Powyższa licencja zostaje udzielona na 10 lat. Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu licencji po upływie 5 lat obowiązywania licencji - z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia.   
 
 

NAGRODY   

15. W Konkursie przyznane zostanie łącznie 3 nagrody (”Nagroda”).

Nagrodą jest paczka z produktami marek Mystik Warsaw, Moia, Moov i Rosie o wartości 487,89 zł brutto.

16. Organizator przyzna 3 nagrody Uczestnikom, którzy zamieścili Pracę Konkursową, która według Komisji najlepiej spełniała kryteria atrakcyjności, kreatywności oraz oryginalności, zgodnie z procedurą opisaną w pkt 8-9 powyżej. 

17. Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznacze

przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. 

18. W przypadku zwycięzców Konkursu niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że spełnione zostały warunki Regulaminu, zgodę na odbiór nagrody i inne oświadczenia wymagane niniejszym Regulaminem wyraża ich przedstawiciel(-e) ustawowy(-i). 

 

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW   

19. W celu wyłonienia laureatów Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”). 

20. W Konkursie Komisja będzie oceniać przesłane słowne Prace Konkursowe uwzględniając kryterium atrakcyjności, kreatywności oraz oryginalności każdej Pracy Konkursowej oraz na tej podstawie wybierze łącznie 3 zwycięskie Prace Konkursowe spośród Prac przesłanych do Organizatora po zakończeniu Czasu trwania Konkursu. Niezależnie od ilości przesłanych Prac Konkursowych, jeden Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej Nagrody w 

Czasie trwania Konkursu. Informacja o zwycięzcach zostanie podana w  komentarzu pod zwycięskim zgłoszeniem konkursowym pod postem konkursowym. (https://www.facebook.com/kontigo/) dnia 31.03.2019 r. do godziny 19:30.

 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ   

21. Ze zwycięzcami Konkursu Profil Kontigo skontaktuje się za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook, do godziny 16:00 dnia 01.04.2019

 

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE   

22. Zwycięzca w terminie do 01.04.2019 powinien podać adres, na który Organizator wyśle nagrodę.

23. Zwycięzca Nagrody lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru oraz wypełnić niezbędne dokumenty

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO   

24. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Wydawcy: Kontigo Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, Komorniki 62-052. Reklamacja powinna zawierać 

następujące dane: a) oznaczenie reklamującego (imię, nazwisko, adres do korespondencji); b) określenie przedmiotu reklamacji i c) okoliczności uzasadniających reklamację. 

25. Otrzymane reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. 

26. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1)            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kontigo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail    iod_kontigo@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem   613332272 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2)            Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail   iod_kontigo@eurocash.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3)            Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

a)      wykonania przeprowadzenia konkursu, zgodnie z regulaminem - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy udziału w konkursie;

b)      realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

c)       opublikowania danych zwycięzców na profilu Kontigo w mediach społecznościowych, jeżeli wyraziła Pani / Pan zgodę na opublikowanie danych – podstawą prawną przetwarzania jest Pani / Pana zgoda;

d)      ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obrony swoich interesów gospodarczych.

4)            Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora niezbędne do realizacji konkursu, w szczególności agencje social media, podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, prawne.

5)            Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6)            W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w oparciu wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

7)            Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8)            Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9)            Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie. Podanie danych w celu opublikowania informacji o zwycięzcach na portalu społecznościowym jest dobrowolne.